سالن بازی

سالن بازی

 
شیرین ترین لحظه های زندگی برایمان خاله بازی و پختن غذاهای خیالی و شنیدن به به  چه خوشمزه مهمان است.پریدن بی نگرانی در استخر توپ مهندسی کردن و بازی با اسباب بازی های مختلفی که وجود کودکان دیگر که اینجا با هم آشنا می شویم  و گاهی کشمکش  و در آخر  دوستی ای که نمیخواهیم با رفتن پایان بگیرد. پس تا قراری دوباره میان اسباب بازی ها.