کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک

هنوز دنیای دیگری جز تو نمیشناسم و پشت دامانت پنهان می شوم. دستم را می گیری و با دست دیگر کودکان دیگری را نشانم می دهی که می توانند هم بازی من باشند. من اما دستت را محکم تر  می گیرم. با من بیا تا بدانم دوستی با دیگران به معنی جدایی از مادر نیست.پا به پای من بازی کن مادرم. آواز بخوان. نگاهت می کنم و لذت می برم. همراه با تو دوست پیدا می کنم و اولین مربی زندگیم را با تو می شناسم پر از شور و شعف. مادر باز هم با من تا تی تاتی کن تا زندگی اجتماعی را بیاموزم