نویسنده royayemehraban 0 نظر

کتاب کر قهرمان

در مدرسه قدیمی سی سی،توی کلاس همه ناشنوا بودند.
حالا در مدرسه جدید ،او با همه فرق می کند.
سی سی مطمیٔن است همه به سمعکش زل می زنند.
سمعکی قوی که به او کمک می کند صدای معلمش را بشنود.
اما بعد سی سی کشف حیرت انگیزی می کند.
او می تواند با سمعکش،صدای معلمش رانه تنها توی کلاس،بلکه هر جا که معلمشان برود حتی در اتاق استراحت معلم ها بشنود.
این یعنی قدرت!
این طوری سی سی به کر قهرمان می شود که همه چیز را می شنود.
کتاب کر قهرمان،کتابیست تیزبین و شوخ طبع که هم از ناشنوا شدن می گوید و هم داستانیست فراموش نشدنی از بزرگ شدن و تمام لحظات دشوار این دوران.